• drogi publiczne, ulice, parkingi;
  • sieci kanalizacyjne i wodociągowe, zbiorniki retencyjne;
  • składowiska odpadów komunalnych;
  • makroniwelacja terenów;
  • rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych;
  • roboty wyburzeniowe;
  • elementy infrastruktury zewnętrznej.