• pl
  • en

Roboty Inżynieryjne

Oddział Robót Inżynieryjnych zajmuje się w szczególności wykonawstwem:

  • Dróg publicznych, parkingów i ulic;
  • Systemów kanalizacyjnych i wodociągowych wraz z przepompowniami;
  • Składowisk odpadów komunalnych;
  • Makroniwelacji;
  • Rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych;
  • Robót wyburzeniowych;
  • Robót obiektowych.